SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

 
Newsletter des Programms zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich 2007-2013

Ausgabe 12 / März 2015

InhaltIn der Ausgabe Nr. 12 unseres elektronischen Newsletters stellen wir Ihnen unter anderem die neue Verwaltungsbehörde vor und informieren Sie über eine Stellenausschreibung und 2 interessante Wettbewerbe.

Kooperationsprogramm bei der Europäischen Kommission eingereicht
Die neue Verwaltungsbehörde stellt sich vor
Stellenangebot
RegioStars Awards 2015
Love without borders

 

Kooperationsprogramm bei der Europäischen Kommission eingereicht

Nach einer im Herbst notwendig gewordenen thematischen Umorientierung (siehe Newsletter Nr. 11) haben sich die Programmpartner rasch geeinigt. Das Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei - Österreich konnte daher am 27.2.2015 bei der Europäischen Kommission eingereicht werden. Eine offizielle Stellungnahme (mit allfälligen Anmerkungen zur Überarbeitung) wird im April 2015 erwartet. 

Die neue Verwaltungsbehörde stellt sich vor

Auf Basis einer Vereinbarung der slowakischen und österreichischen Programmpartner wird das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Slowakei (MPRV SR) die Funktion der Verwaltungsbehörde des Programms Interreg V-A Slowakei – Österreich (Förderperiode 2014-2020) übernehmen. In der vorherigen Förderperiode 2007-2013 fungierte das MPRV SR als Nationale Behörde und einzige nationale Kofinanzierungsstelle in der Slowakei. Das MPRV SR hat sich vorgenommen, Kontinuität in der Programmverwaltung herzustellen und an die Erfolge der Vorperiode anzuknüpfen.

Die neue Verwaltungsbehörde wird darauf achten, dass das Kooperationsprogramm die gesetzten Ziele verfolgt und dadurch einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Grenzregion und zur Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Institutionen, Unternehmen, Interessensvertretungen und anderen Organisationen leistet. Gemeinsam mit den Programmpartnern wird das MPRV SR ein Verwaltungssystem aufbauen, das sicherstellen soll, dass die ausgewählten Projekte eine hohe Qualität aufweisen, dass das Programm reibungslos umgesetzt wird und dass die Prüfprozesse verkürzt und vereinfacht werden.

Der Wechsel der Verwaltungsbehörde bedeutet auch eine Neuerrichtung des Gemeinsamen Technischen Sekretariats (GTS) in Bratislava. Um österreichischen Antragstellern und Projektträgern eine gleichwertige Unterstützung zu gewährleisten, wird in Wien eine Zweigstelle des GTS verbleiben.

Vertreter der Verwaltungsbehörde:


 
Ing. Milan Gál, Leiter der Abteilung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

 
Ing. Robert Horínek, Leiter des Referats für das Management von Programmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
Email: robert.horinek@land.gov.sk 
Telefon: +421 - 2 - 583 17 189
 
Mgr. Peter Heriban, Programm-Manager 
Email: peter.heriban@land.gov.sk
Telefon: +421 - 2 - 583 17 184

Stellenangebot


Neue Mitarbeiter gesucht!

Die neue Verwaltungsbehörde, das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Slowakischen Republik sucht 2 neue Mitarbeiter für das Gemeinsame Sekretariat des künftigen Programms CBC Sk-AT 2014-2020.

Die offizielle Ausschreibung finden Sie hier.

RegioStars Awards 2015

Die RegioStars Awards werden seit 2008 jährlich vergeben und haben das Ziel, originelle und innovative Projekte oder Förderprogramme hervorzuheben, die auch für andere Regionen und Projektmanager attraktiv und inspirierend sein könnten.
Teilnahmeberechtigt sind Projekte und Förderprogramme, die vom Fonds für regionale Entwicklung, dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Sozialfonds oder dem Instrument für Heranführungshilfe kofinanziert worden sind.
Teilnahmeschluss ist am 15. März!

Weitere Informationen zu den RegioStars 2015 finden Sie hier.

Love without borders


Anlässlich des 25. Jubiläums der Interreg Programme startete die Abteilung für Regional- und Urbanpolitik der EU-Kommission am Valentinstag einen Wettbewerb für Verliebte aus verschiedenen EU-Ländern, die es trotz aller kulturellen, politischen oder legislativen Unterschiede ihrer Herkunftsländer geschafft haben, eine glückliche Beziehung zu führen.

Deadline ist auch hier der 15. März!

Mehr Informationen zum Wettbewerb:
Teilnahmeregeln (englisch)
Call for participants (englisch)

 

 


 

Spravodajca Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

Číslo 12 / Marec 2015

Obsah

V rámci 12. vydania nášho elektronického newslettera Vám okrem iného predstavíme nový riadiaci orgán a poinformujeme Vás o voľných pracovných pozíciách a o dvoch zaujímavých súťažiach.

Voľné pracovné pozície
RegioStars Awards 2015
Love without borders


 

Kooperačný program bol zaslaný na Európsku komisiu

Po tom ako bola v novembri vykonaná úprava v tematickom smerovaní (viď Newsletter č.11), dospeli programoví partneri rýchlo k dohode. Kooperačný program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko tak mohol byť 27.2.2015 predložený na Európsku komisiu. Oficiálne stanovisko (s prípadnými pripomienkami na prepracovanie) sa očakáva v apríli 2015. 

Predstavenie nového riadiaceho orgánu

Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov bude funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A Slovenská republika -Rakúsko vykonávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) . V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MPRV SR bude zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu.

Nový riadiaci orgán bude klásť dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov.  V spolupráci s programovými partermi sa MPRV SR bude usilovať o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

Zmena riadiaceho orgánu znamená aj presun Spoločného technického sekretariátu (STS) do Bratislavy. Aby bola zabezpečená rovnaká podpora zo strany STS aj pre žiadateľov/prijímateľov z Rakúska, bude vo Viedni zriadená pobočka STS.

Zástupcovia riadiaceho orgánu:

 
Ing. Milan Gál, riaditeľ odboru programov cezhraničnej spolupráce
 
Ing. Robert Horínek, vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce
e-mail: robert.horinek@land.gov.sk
tel: +421 (0)2 583 17 189
 
Mgr. Peter Heriban, programový manažér
e-mail: peter.heriban@land.gov.sk
tel: +421 (0)2 583 17 184
 

Pracovné pozície

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prijme 2 nových zamestnancov do Spoločného sekretariátu budúceho programu CBC SK-AT 2014-2020.


Pre viac informácií kliknite tu.
RegioStars Awards sú udeľované od roku 2008 a ich cieľom je oceniť originálne a inovatívne projekty alebo programy, ktoré by mohli byť zaujímavou inšpiráciou aj pre ostatné regióny a projektových manažérov. 
Zúčastniť sa môžu projekty a programy, ktoré sú spolufinancované z európskeho fondu regionálneho rozvoja, kohézneho fondu, európskeho sociálneho fondu alebo z nástroja predvstupovej pomoci. 

Prihlásiť sa možno do 15. marca!

Ďalšie informácie o RegioStars 2015 nájdete tu. 

Love without borders


Pri príležitosti 25. výročia programov Interreg, odštartovalo na Valentína Oddelenie regionálnej a urbánnej politiky Európskej komisie súťaž pre zaľúbených, ktorí pochádzajú z rôznych krajín EU, no napriek všetkým kultúrnym, politickým alebo legislatívnym rozdielom ich domovských krajín sa im podarilo vybudovať šťastný vzťah.

Aj tu je deadline 15. marec!

Viac informácií o súťaži: 

Pravidlá účasti (AJ)
Výzva pre účastníkov (AJ) 


 

creating the future