SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Programovanie 2014 - 2020


Kontakt: dotazy k novému programovaciemu obdobiu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 zasielajte na: skat2014@sk-at.eu.Kooperačný program Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 2014-2020 (< Download) bol 28. júla 2015 schválený Európskou komisiou.

Prehľad budúceho co-operačného programu (CP) Interreg V-A Slovenská Republika - RakúskoProgramová oblasť zostáva nezmenená a bude zahŕňať nasledovné regióny: na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj, na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko (NUTS 3), Viedeň a Dolné Rakúsko. Všetky spomenuté regióny a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) sú podobne ako doteraz hlavní programoví partneri, ktorí sa tiež zároveň podieľajú na tvorbe budúceho programu.

Na základe kritérií predpísaných Európskou úniou si programoví partneri dohodli pre budúci program nasledovné témy:
Priority Axis 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.1.: Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu poznatkov, budovania kapacít a zakladania spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných aktivít a spoločných výskumných zariadení.

IP 1b: Špecifický cieľ č. 1.2.: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily. Zlepšiť kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému s cieľom poskytnúť ľudské zdroje, vedomosti a zručnosti, potrebné pre regionálny inovačný systém.

Priority Axis 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

IP 6c: Špecifický cieľ č. 2.1.: Foster natural and cultural heritage valorisation. Strengthen common approaches to valorise the natural and cultural heritage in a sustainable way in order to further develop the programme area as an attractive tourism destination.

IP 6d: Špecifický cieľ č. 2.2.: Foster restoration and management of ecological corridors. Strengthen the cross-border integration of functional ecological networks and green infrastructures in order to preserve biodiversity and to contribute to the stability of ecosystems.

Priority Axis 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave

IP 7c: Špecifický cieľ č. 3.1.: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy. Zlepšiť spoločné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre enviromentálnu, nízkouhlíkovú a bezpečnejšiu sieť dopravy a služieb v programovej oblasti.

Priority Axis 4:  Strengthening cross-border governance and institutional cooperation

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.1.: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie Good Governance na všetkých úrovniach verejnej správy.

IP 11: Špecifický cieľ č. 4.2.: Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilniť spoluprácu medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základné vzdelanie (škôlky a základné školy) za účelom spoločného vývoja a implementácie vzdelávacích programov.

Priority Axis 5: Technical assistance

Zabezpečenie efektívnej a bezproblémovej realizácie programu.

EFRR alokácia 

Slovenská republika a rakúske regióny sa dohodli na finančnom rámci budúceho programu; alokácia prostriedkov EFRR je vo výške 76 mil. EUR. maximálna kvóta EFRR v rámci EÚS ostáva nezmenená, vo výške 85%.

Slovenská republika - Rakúsko 2014 až 2020: Program a míľniky 

V januári 2012 sa začali diskusie o budúcom programe. Zástupcovia regiónov podieľajúcich sa na doterajšom programe a národné miesta vytvorili takzvanú programovaciu skupinu.

Počas dvoch tematických podujatí 30. apríla 2013 v Hainburgu a 14. mája 2013 v Senci sa so širokým publikom zloženým zo zástupcov záujmových skupín po prvýkrát prediskutoval predovšetkým náčrt budúceho programu 2014-2020.

Na 12. stretnutí programovej skupiny dňa 6. novembra 2013 bolo dohodnuté, že funkciu riadiaceho orgánu programu CBC Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020 bude vykonávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Projekt stavby mosta medzi obcami Angern a Záhorská Ves bol zásadným prvkom nadchádzajúceho dotačného programu EÚ Interreg VA Slovensko-Rakúsko 2014-2020. Z dôvodu jasného odmietnutia projektu v rámci referenda v obci Angern, ktoré sa konalo v septembri tohto roka, bola zmena nastavenia programu nevyhnutná. Bolo rozhodnuté, že prostriedky, ktoré boli pôvodne určené na stavbu mosta (cca. 19 mil. Eur z celkového rozpočtu 75 mil. Eur), budú namiesto toho použité na projekty v oblasti ekologicky udržateľnej dopravy a mobilitného manažmentu, ako aj v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva.


Nezávisle na tejto programovej zmene program nemohol byť schválený skôr ako v lete 2015. Rozhodnutie o schválení väčšiny programov ETS v EÚ bolo totiž možné až po zmene viacročného finančného rámca Európskej únie. Aby mohol byť tento finančný rámec zmenený, je potrebný súhlas Európskej rady a Európskeho parlamentu, čo si vyžaduje čas.


28. júla 2015 Kooperačný program Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 2014-2020 bol  schválený Európskou komisiou.


Prvá výzva pre projekty bude pravdepodobne na jeseň 2015.
Členské štáty: Dohoda o partnerstve


Na úrovni členských štátov EU je základom operačných programov tzv. Dohoda o partnerstve. V Rakúsku tvorbu tejto dohody koordinuje tzv. proces STRAT.AT 2020, ktorý koordinuje a tvorí Rakúska konferencia pre územné plánovanie (ÖROK), na Slovensku zastáva úlohu ústredného koordinačného miesta Úrad vlády Slovenskej republiky.
INTERACT 2014+


INTERACT ponúka podporu a informácie ETC programom v oblasti harmonizácie dokumentov a koordinácie komunikácie s Európskou komisiou. Nasledujúci sekcia stránok je venovaná programovaciemu obdobie 2014+: Interact 2014+.
Európska komisia: nariadenia kohéznej politiky sú v platnosti
 
Nové pravidlá a legislativu upravujúca opatrenia kohéznej politiky EU pre obdobie 2014 – 2020 vstúpili do platnosti po tom ako boli publikované v oficiálnom vestníku EU dňa 20.12.2013. Dokumenty možno nájsť tu:

Nariadenie EÚ_1299_2013 (o európskej územnej spolupráci)


Nariadenie EÚ_1301_2013 (o EFRR)

Nariadenie EÚ_1302_2013 (o Európskom zoskupení európskej spolupráce)

Nariadenie EÚ_1303_2013 (o spoločných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde atď.)

Delegované nariadenie komisie EÚ č. 481/2014 (osobitná pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce)

Ďalšie informácie: http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_sk.cfm

                
 
creating the future