SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Prehľad

Strategické ciele programu

Celkové strategické ciele Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

2007-2013 sú postavené na budovaní aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.

Cezhraničný región, ktorý  zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá, má potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.

Slovensko  -  rakúsky región má najvyššiu koncentráciu hlavných sídiel, univerzít a výskumných centier v oboch krajinách a práve preto potenciál a prostriedky na vybudovanie znalostnej a ekonomickej silnej základne pre strednú Európu. Program 2007-2013 prispieva k vybudovaniu cezhraničného  znalostného regiónu.

Ďalšia realizácia zámerov znalostnej ekonomiky v hraničnom regióne si vyžaduje  venovať špecifickú pozornosť nasledujúcim konkrétnym cieľom programu:

  • Intenzifikácia a zvyšovanie kvality spolupráce medzi partnermi programu za účelom vytvorenia a udržiavania vhodných a flexibilných sietí, štruktúr a zoskupení pre spoluprácu
  • Mobilizácia relevantných činiteľov zo súkromného a verejného sektora, koordinácia ich úsilia a zdrojov, aby sa zabezpečilo, že podporené intervencie sú správne zacielené
  • Podpora rýchleho hospodárskeho rastu spolu s rozvojom udržateľnej spoločnosti s dôrazom na kvalitu životného prostredia a začlenenie do spoločnosti
  • Plné využitie procesov a prístupov vedúcich k vyššej znalostnej kapacite jednotlivcov, organizácií, spoločenstiev a regiónov  prostredníctvom odovzdávania know-how a skúseností.


Udržateľné siete pre spoluprácu predstavujú špecifický horizontálny cieľ programu  ako jeho centrálnu časť intervencií a charakteristickú vlastnosť znalostnej ekonomiky. Geografická oblasť spolupráce môže byť rozšírená  o cezhraničné regióny Českej republiky a Maďarska ako možnosti realizácie multilaterálnych projektov.


Program cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom pozostáva z dvoch tematických priorít prispievajúcich k uskutočňovaniu celkového strategického cieľa programu:

  • 1. Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť
  • 2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj


Priorita č. 3 – Technická pomoc – má horizontálny charakter a je predovšetkým zameraná na  efektívny a primeraný manažment programu počas celého programového obdobia.
Schválená finálna verzia Operačného programu v anglickom jazyku ako aj verzia z mája 2007 v slovenskom jazyku sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke v sekcii Download.


 
creating the future