SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Programové a s programom súvisiace dokumenty

Prepojenie na stránku s projekovým spisom (nový formulár a práca so žiadosťou, príslušné dokumenty), aktuálna verzia
> DownloadImplementačný manuál (manuál pre žiadateľov a prijímateľov pomoci),


> NOVÉ! Sekcia 7.3 Projektové zmeny (verzia z 18. februára 2015)

Kompletný dokument v slovenskom jazyku slovenská verzia z apríla 2012

> Kompletný dokument (pdf / 1,3 MB)

> Pravidla oprávnenosti výdavkov


Operačný program Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007- 2013

Finálna verzia schváleného Operačného programu v anglickom jazyku.

> Download

Finálna slovenská verzia Operačného programu z 20. decembra 2007.


Oprávnenosť výdavkov
> Download

Národné pravidlá pre oprávnenosť výdavkov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v Rakúsku (v NJ)

Verzia zo septembra 2010
> DownloadPodujatia (prezentácie)
Seminár pre vedúcich partnerov a partnerov z 21. marca 2013
>Prezentácia Spoločného technického sekretariátu
>Prezentácia kontroly výdavkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Prvý seminár publicity a informovanosti 30. septembra 2010 vo Viedni

>Prezentácia STS
>Prezentácia Mag. Zsilleová/SME

>Prezentácia better together v anglickom jazykuBurza partnerov RECOM z 28. septembra 2010

>prezentácia Martin Hura (STS)Výročné podujatie programu dňa 13. apríla 2010 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave.

> tlačová správa Viedenskej korešpondencie z radnice v nemeckom jazyku 
> pozvánka a program
> prezentácie v slovenskom jazyku (zip, 1,42 MB)

> Fotky z podujatiaVýročné podujatie programu v budove Marianum v Trnave, 18. september 2009

> pozvánka podujatia (pdf, 1,1 MB)

> tlačová správa v nemeckom jazyku (Link)Výročné podujatie programu v slávnostnej sále Viedenskej radnice, 04. december 2008
> pozvánka podujatia (pdf, 800 KB)
> špeciálne vydanie spravodajcu - Newsletter (pdf, 1,8 MB)
> tlačová správa (Link)Poradenstvo pre investičné zámery v Bratislave

Dňa 23. júna 2008 sa  na úrade VUC Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov regionálneho miesta VUC BA a Spoločného technického sekretariátu programu k téme investičných zámerov/projektov.

Na stretnutie boli pozvaní potencionálni žiadatelia, ktorí majú záujem o investičné projekty.

Zástupcovia regionálneho miesta vyhotovili zo stretnutia/poradenstva  zápis s najčastešie kladenými otázkami.

Odporúčame žiadateľom, ktorí majú záujem o investičné aktivity z programu, aby pred predložením svojho projektu vždy konzultovali svoj projektový zámer na regionálnom mieste alebo na STS.

>Najčastejšie kladené otázkyInformačné dni v Bratislave a Trnave
V dňoch 6. a 7. marca 2008 sa uskutočnili  informačné dni k programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko na úradoch Vyšieho územného celku Bratislava a Trnava. Cielom podujatí bolo poskytnutie informácií k otvoreniu výzvy na predkladanie projektov.

>Prezentácia na stiahnutie

>Najčastejšie kladené otázky a odpovedeInformačné podujatie 4. marca 2008 vo Viedni
> Programové priority a rozpočty - Thorwald Eicher

> Zmeny v novom programovom období - Adriana Bachora

> Realizácia projektov - Birgit Müllegger und Ingrid Réal

> Princíp vedúceho partnera - Martin HutterKick-Off Forum 19. júna 2007

Prezentácie odprezentované na Kick off Forum na stiahnutie (dokumenty v anglickom jazyku)


> Program konferencie kick off

> Download – Alexandra DEIMEL
> Download – Martin HUTTER
> Download – Elise BLAIS
> Download – Milan Gál
> Download – Christiane BREZNIKInformovanosť a publicita

Programové logo - tlač pre profesionálne použitie

Základná verzia 1C a 4C ako:
AI (Adobe Illustrator CS3), EPS (Encapsulated Postscript) a Adobe-PDF
> ZIP / 4,5 MB


Kompaktná verzia 1C a 4C

AI (Adobe Illustrator CS3), EPS (Encapsulated Postscript) a Adobe-PDF
> ZIP / 4,0 MB


Programové logo pre Screen Design a Microsoft


Základná verzia RGB a rozpätie šedej ako: 

JPG a Adobe-PDF

> ZIP / 1,8 MB


Kompaktná verzia RGB a rozpätie šedej ako: 

JPG a Adobe-PDF

> ZIP / 1,5 MB


Logo Európskej únie v rôznych formátoch

> zip / 454 KB


Manuál pre správne používanie loga v slovenskom jazyku.

> manuál

na začiatok


Ďalšie doplňujúce informácie

Príručka na analýzu nákladov a výnosov (vydavateľ: Európska komisia, DG Regional policy)
> pdf / 2,1MB

Príručka pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci

> pdf / 250KB


Informácie pre slovenských žiadateľov k možnostiam predfinancovania

>Úvery na prípravu a realizáciu projektov z fondov Európskej Únie - Slovenská záručná a rozvojová banka


Metodické usmernenie DR SR pre slovenských žiadateľov k možnosti odpočtu DPH


> Metodické usmernenie

na začiatok


Nariadenia

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

> Download

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja

> Download

Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá

> Download

na začiatok 
creating the future