SK-AT 2007-2013 - creating the future
SK-AT 2007-2013 - creating the future

Picture Navigation

Top Navigation

Info o tíme a členoch Spoločného technického sekretariátu (STS) a kontaktné údaje

Spoločný technický sekretariát (STS)

Spoločný technický sekretariát podporuje riadiaci orgán v snahách o zavedenie jednotných procedúr riadenia a kontroly pre Program cezhraničnej spolupráce tak, aby boli v súlade s požiadavkami Európskej Komisie. Technický sekretariát poskytuje zároveň podporu pre budúcich prijímateľov programu.


Viedeň:


Schlesingerplatz 2-4

1080 Viedeň


E-mail: office@sk-at.eu

Fax    +43-(0)1-89 08 088-2599


Bratislava:


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Oddelenie riadenia programov cezhraničnej spolupráce


Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Bernhard Schausberger
Programový manažér koordinátor

Tel     +43-(0)1-89 08 088-2505
E-mail: bernhard.schausberger@sk-at.eu

Bernhard študoval územné plánovanie a regionálne vedy na Technickej Univerzite vo Viedni. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku spracovaním niekoľkých štúdií realizovateľnosti  pre priemyselné parky vrátane analýz cezhraničných území. Od roku 1998 do roku 2007 pracoval v súkromnej konzultačnej firme, ktorá sa zameriavala hlavne na technickú pomoc pre programy podporované z EU. Spracoval štúdie a evaluácie pre rôzne typy programov Cieľa 2, Národný rozvojový plán a Iniciatívy Spoločenstva Interreg a Leader+. V rámci technickej asistencie pracoval v pozícii technickej podpory v Rakúsku, Slovensku, Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku. Na programy cezhraničnej spolupráce sa zameriava od roku 2001: od roku 2000-2006 bol programovým manažérom pre Iniciatívu Spoločenstva Interreg IIIA programu Slovensko-Rakúsko.

V rámci tímu Spoločného technického sekretariátu Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013 pracuje ako programový manažér koordinátor. Spolu s tímom STS je zodpovedný za celkovú koordináciu aktivít programu vo vzťahu k riadiacemu orgánu, regionálnym koordinátorom, prijímateľom a iným dôležitým účastníkom hore uvedeného programu.
Genia Ortis
Programový a komunikačný manažér

Tel     +43-(0)1-89 08 088-2504
E-mail: genia.ortis@sk-at.eu

Genia študovala  informatiku a počítače pre administráciu a hospodárstvo na Univerzite Viedeň. Ďalšie vzdelanie získala prostredníctvom tréningu manažmentu v Roland Gareis Consulting Vienna.

Po skončení Univerzity v roku 1995, pracovala ako IT projektový manažér pre Rosinak&Partner. Jej úlohou bolo hodnotenie alternatív ďalšieho budovania dopravného systému viedenského metra.  Zúčastňovala sa na manažovaní procesov rozvoja regionálnych a národnych stratégií dopravy a zároveň manažovala komunikačné platformy pre projekty EU. V roku 2002 pracovala ako výskumný asistent  Inštitútu pre dopravné siete na Univerzite Žilina (Slovensko) a naučila sa po slovensky. Od roku 2003 do roku 2004 bola Senior Consultant na Oddelení dopravy (Transportation Division) vo Faber Maunsell v Leeds (UK). Pracovala na analýzach dopravných plánov a dostupnosti pričom využívala techniky trhového výskumu. Vo Viedni pracovala pre Kaefer Transport Planning. Zučastnila sa prác na štúdii hodnotenia dopadov na životné prostredie a mala možnosť získať užitočné informácie o procesoch v programoch národných podporných schém.

V rámci STS Slovensko-Rakúsko má Genia pozíciu programového a komunikačného manažéra.  Zúčastňuje sa na implementácii programu a každodennom manažmente, taktiež zabezpečuje efektívnu realizáciu opatrení informovanosti a publicity.
Martin Hura
Programový manažér


Tel:          +43-(0)1-89 08 088-2502
E-mail: martin.hura@sk-at.eu


Martin vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 2004 začal pracovať ako projektový manažér pre projekty spolufinancované z EU fondov na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR). Zaoberal sa prípravou, implementáciou a financovaním veľkých infraštruktúrnych projektov týkajúcich sa výstavby rýchlostných ciest a diaľnic. V rámci svojho pôsobenia na MDPT SR sa tiež podieľal na príprave a implementácii programov cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a Slovenskou republikou a Poľskom. Pracoval aj ako konzultant pre súkromnú konzultačnú spoločnosť, kde jeho hlavnou úlohou bolo vypracovávanie projektových žiadostí z rôznych schém pomoci vrátane štrukturálnych fondov EÚ.


Martin je členom STS od 1. Septembra 2008 ako programový a finančný manažér. Jeho úlohou je implementácia
projektov, finančný manažment a koordinácia slovenských žiadateľov.
Alena Jereščenková 

Backoffice and Monitoring Manager


Tel: +43-(0)1-89 08 088-2503

E-mail: alena.jerescenkova@sk-at.euAlena vyštudovala konferenčné tlmočenie na univerzite vo Viedni a podporuje Spoločný technický sekretariát vo funkcii Back Office a Monitoring Manager.

Je zodpovedná za komunikáciu so žiadateľmi a konečnými prijímateľmi projektov predovšetkým v podobe formálnej konzultácie projektových žiadostí. Medzi jej úlohy patrí monitoring projektov Technickej pomoci programu a práca s Monitorovacím systémom ATMOS. Tiež sa stará o chod kancelárie a organizácii eventov a podujatí.Barbora Vallová
Projektový a programový manažér

Tel: +43-(0)1-89 08 088-2506

E-mail: barbora.vallova@sk-at.euBarbora vyštudovala odbor sociálny práca so zameraním na manažment v sociálnej práci a sociálnu politiku na UK v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia si externe doplnila vzdelanie postgraduálnym štúdiom na tému Európska únia na Fakulte manažmentu UK v Bratislave. Po ukončení štúdií pracovala v štátnej správe na predvstupovom programe PHARE, neskôr sa venovala štrukturálnym fondom (ESF, ERDF) pre Ministerstvo práce, sociánych vecí a rodiny a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky. Pôsobila taktiež v súkromných spoločnostiach ako konzultant pre grantové programy EÚ. Počas doterajšej odbornej praxe sa venovala procesom programovania, monitorovania, hodnotenia a implementácie EÚ programov na strane poskytovateľov granov ako aj na strane prijímateľa pomoci. Barbora sa zúčastnila viacerých odborných stáží, ktoré ponúkla Európske tréningové centrum a Ecole National d´administration v Paríži a Štrasburgu.

V rámci Spoločného technického sekretariátu má úlohu projektovej manažérky, t.j. zabezpečuje technickú pomoc počas realizácie programu ako aj podporu pre konečných prijímateľov programu.

Alena vyštudovala konferenčné tlmočenie na univerzite vo Viedni a podporuje Spoločný technický sekretariát vo funkcii Back Office a Monitoring Manager.

Je zodpovedná za komunikáciu so žiadateľmi a konečnými prijímateľmi projektov predovšetkým v podobe formálnej konzultácie projektových žiadostí. Medzi jej úlohy patrí monitoring projektov Technickej pomoci programu a práca s Monitorovacím systémom ATMOS. Tiež sa stará o chod kancelárie a organizácii eventov a podujatí.
Andrea Kasanicka Kostolná (momentálne na materskej dovolenke)

Programový manažér

E-mail: andrea.kasanicka-kostolna@sk-at.eu
Tel     +43-(0)1-89 08 088-2501 

Andrea študovala germanistiku a sociálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoje štúdium doplnila zahraničným štúdijným pobytom na Univerzite Bonn a Tübingen a postgraduálnym diplomom medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte v Bratislave. Pracovala pre štátnu a verejnú správu pre predvstupový program Cezhraničnej spolupráce PHARE na Úrade vlády SR, ďalej  na Národnom úrade práce a pri zriadení Európskeho sociálneho fondu na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem uvedeného pracovala ako individuálny konzultant pre Bratislavský samosprávny kraj a Regionálnu rozvojovú agentúru Senec-Pezinok a ako administrátor projektov vzdelávania. Jej profesionálna dráha je zameraná na manažment, realizáciu a rozvoj európskych programov. Andrea sa zúčastnila medzinárodných a európskych tréningových programov ako napr. Intership Programme v Bundestagu a Európskej letnej školy v Alpbachu.

V rámci tímu Spoločného technického sekretariátu Slovenská republika-Rakúsko 2007-2013, pracuje ako programový manažér koordinátor. Spolu s tímom STS je zodpovedná za celkovú koordináciu aktivít programu vo vzťahu k riadiacemu orgánu, regionálnym koordinátorom, prijímateľom a iným dôležitým účastníkom hore uvedeného programu.

Spoločný technický sekretariát bol založený s cieľom zabezpečiť technickú podporu pre Cezhraničný program Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. STS spadá pod magistrát Viedeň, ktorý je riadiacim orgánom pre program Slovensko-Rakúsko na uvedené obdobie. 
Jarmila Trenčanská
Projektový manažér

Tel: +421 583 17 488

E-mail: jarmila.trencanska@land.gov.sk


Jarmila vyštudovala regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1996 začala pracovať pre štátnu správu ako projektový manažér a neskôr ako riaditeľka programovej jednotky PMU PHARE Cezhraničná spolupráca. Podieľala sa na implementácii prvého Viacročného indikatívneho programu cezhraničnej spolupráce 1995-1999 medzi Slovenskom a Rakúskom, pracovala na programoch trilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom-Českom-Rakúskom a Slovenskom-Českom-Maďarskom. V roku 1997 vo funkcii národného koordinátora bola zodpovedná za spustenie programu PHARE CREDO (súčasne programy cezhraničnej spolupráce s Maďarskom, Českom a Poľskom).
Od roku 2002 do roku 2011 pracovala pre Slovenskú agentúru životného prostredia vo funkcii projektového manažéra. Bola zodpovedná za projekty v programoch pre  životné prostredie LIFE, GEF (Global Environment Facility), rozvojový program ODA (Official Development Aid) a podieľala sa na príprave projektov pre programy nadnárodnej spolupráce.
Od roku 2012 do roku 2014 sa ako zamestnanec  Ministerstva životného prostredia SR podieľala na príprave Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020 za oblasť ochrany ovzdušia a zmeny klímy a zastrešovala funkciu Národného orgánu pre programy nadnárodnej spolupráce CENTRAL EUROPE a SOUTHEAST EUROPE. Ako členka monitorovacieho výboru za MŽP SR sa podieľala aj na príprave nového operačného programu pre program CENTRAL EUROPE.

Od júla 2014 pracuje pre Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka ako programový manažér pre program ENPI Cezhraničná spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 a od 1.12.2015 aj ako programový manažér pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Ako programový manažér je zodpovedná za prípravu riadiacej dokumentácie pre nové programové obdobie.


Regionálne miesta (RM)

Regionálne miesta (RM)

V každom regióne, ktorý spadá do programu, existujú regionálne miesta. Regionálni koordinátori majú na starosti najmä disemináciu operácií (aktivít) a informácií. Ďalej podporujú riadiaci orgán a Spoločný technický sekretariát v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť a to hlavne prostredníctvom organizácie informačných podujatí a napr. burzy partnerov. Takisto pomáhajú žiadateľom pri rozvíjaní projektových ideí.
Viedeň: Petra Wallner, E-mail: petra.wallner@wien.gv.at, Tel. +43-(0)1-4000-27064

Dolné Rakúsko: Francois-Edouard Pailleron, E-mail: Francois-douard.Pailleron@noel.gv.at, Tel. +43-(0)2742-9005-1412-9

Burgenland: Harald Ladich, E-mail: Harald.Ladich@rmb.co.at, Tel. +43-(0)5-9010-2424

Bratislava: Michal Beniač, E-mail: michal.beniac@region-bsk.sk, Tel: +421-(0)2-48264628

                 Lea Karakolevová, E-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk, Tel: +421 2 4826 4117

Trnava: Andrea Koláriková, E-mail: kolarikova.andrea@trnava-vuc.sk, Tel. +421-(0)33-5559 623

                 Ida Antipovová, E-mail: antipovova.ida@trnava-vuc.sk, Tel. +421-(0)33-5559 620


na začiatokRiadiace a kontrolné štruktúry Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013

Riadiaci orgán (RO)
Riadiacim orgánom pre Program cezhraničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013 je magistrát Viedeň. Riadiaci orgán je zodpovedný za riadenie a implementáciu Operačného programu. Existujú ďalšie úlohy, ktoré má  plniť RO týkajúce sa Nariadenia (EK) No 1080/2006 ako je informovanie Monitorovacieho výboru  o akýchkoľvek zmenách a komentároch EK, predkladanie priebežných a konečných správ o programe.

Martin Hutter, E-mail: Martin.Hutter@wien.gv.at, Tel. +43-(0)1-4000-27061 

Certifikačný orgán (CO)

Rakúsky Spolkový úrad plní úlohy Certifikačného orgánu programu, t.j. administruje platby z EK a realizuje platby z EK smerom k vedúcim partnerom. ERP-Fund plní uvedené funkcie v mene rakúskeho Spolkového úradu.


E-mail: iv4@bka.gv.at, Tel. +43-(0)1-53115-2910
Národný orgán (NO)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plní funkciu národného orgánu pre program. Na Slovensku je jediným poskytovatelom národného spolufinancovania projektov, ktoré poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí financného príspevku zo státneho rozpoctu SR. Ziadatelia môzu s Národným orgánom konzultovat svoje projektové zámery. Kontakt: veronika.celarova@land.gov.sk.
Orgán Auditu (OA)

Rakúsky Spolkový úrad je orgánom auditu pre uvedený program. Plní úlohu  overovateľa efektívneho fungovania systémov riadenia a kontroly programu.
Monitorovací výbor (MV)

Spoločný Monitorovací výbor je zostavený zo zástupcov Rakúska a Slovenska – hlavných účastníkov programu cezhraničného regiónu a to zo zástupcov verejnej správy, štátnej správy a samosprávy.

Monitorovací sprevádza program a kontroluje jeho realizáciu v zmysle nariadení. Monitorovací výbor vedie zástupca riadiaceho orgánu a výbor plní úlohy ako je napr. schvaľovanie formulárov žiadostí a jej príloh, rozhodnutia o zmenách v operáciách programu, výber operácií pre nenávratný finančný príspevok a pod.


Zoznam členov Monitorovacieho výboru pre obdobie 2014-2020 nájdete tu.


na začiatokKontrola výdavkov na úrovni partnerov - predkladanie žiadostí o platbu

Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov z Viedne:

pani Margot Hochleitner

E-mail: margot.hochleitner@wien.gv.at, Tel. +43-(0)1-4000-27030


Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov z Dolného Rakúska:

pán Alois Zink

E-mail: Post.RU.EU-Finanzkontrolle@noel.gv.at, Tel. +43-(0)2742-9005-14286


Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov zo spolkového kraja Burgenland:

pán Thomas Grass

E-mail: thomas.grass@rmb.co.at, Tel. +43-(0)2682-704-2444


Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov zo Slovenska:

pani Vanda Borbelyová

E-Mail: vanda.borbelyova@land.gov.sk

pán Martin Hudzik

E-Mail: martin.hudzik@land.gov.sk, Tel. +421-(0)908 296 582

pán Milan Brody

E-Mail: milan.brody@land.gov.sk

pán Jakub Novotný

E-Mail: jakub.novotny@land.gov.sk


Vedúci oddelenia:
pán Teodor Chudý
E-mail: teodor.chudy@land.gov.sk, Tel. +421-(0)908 296 585


na začiatokRiadiaci orgán 2014-2020

Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov bude funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A

Slovenská republika -Rakúsko vykonávať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) . V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MPRV SR bude zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu.

Nový riadiaci orgán bude klásť dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov.  V spolupráci s programovými partermi sa MPRV SR bude usilovať o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

Zmena riadiaceho orgánu znamená aj presun Spoločného technického sekretariátu (STS) do Bratislavy. Aby bola zabezpečená rovnaká podpora zo strany STS aj pre žiadateľov/prijímateľov z Rakúska, bude vo Viedni zriadená pobočka STS.


Jarmila Michale, jarmila.michale@land.gov.sk
Robert Horínek, robert.horinek@land.gov.sk, Tel. +421 583 17 189
Veronika Čelárová, veronika.celarova@land.gov.sk, Tel. +421 583 17 284


 
creating the future